Postępowania nierozstrzygnięte

 • AD/ZP/43/17 | 28.04.2017 | 28.04.2017 - 21:05:35
  nieograniczony
  wszczęte
 • AD/ZP/33/17 | 14.04.2017 | 28.04.2017 - 11:21:46
  nieograniczony
  wszczęte

  UWAGA!

  28.04.2017 - Zamaiwjący opublikował zmianę treści SIWZ wraz ze zmianą ogłoszenia w BZP, polegającą na zmiane terminu składania i otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

   

   


  27.04.2017 - Zamawiający opublikował pytani i odpowiedzi do SIWZ oraz dokonał zmiany treści SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go porać ze strony Zamawiajacego.

  Zamawiający zwraca szczególną uwagę na pobranie załącznika NOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA załącznik nr 9  do SIWZ(dot. zmiany treści SIWZ), gdyż to na jej podstawie należy sporządzić ofertę!

  oraz zmieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


  21.04.2017 - Zamawiający opublikował kolejne pytania i odpowiedzi, których treść znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

   

  21.04.2017r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi , których treść znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

  Niniejsze zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty pod rygorem odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  Początek formularza

  Ogłoszenie nr 75605 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.

  Poznań:
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIE DOTYCZY:

  Ogłoszenia o zamówieniu

  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

  Numer: 66573-2017
  Data: 14/04/2017

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Politechnika Poznańska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Pl. M. Skłodowskiej-Curie  5, 60965   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 653 538, e-mail zamowienia.publiczne@put.poznan.pl, faks 616 653 738.
  Adres strony internetowej (url): www.put.poznan.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji: III
  Punkt: 1.3
  W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie których wykonał prace ogólnobudowlane tj. dostawę i montaż stolarki ppoż oraz wymianę stolarki w budynkach już istniejących , wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości co najmniej 930 000,00 zł brutto dla każdej roboty z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje oraz w ofercie wykaże osoby posiadające następujące kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe: Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
  W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony,jeżeli Wykonawca wykaże 2 roboty budowlane w zakresie których wykonał prace ogólnobudowlane tj. dostawę i montaż stolarki ppoż oraz wymianę stolarki w budynkach już istniejących i nowych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości łącznej, co najmniej 1 080 000,00 zł brutto z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje oraz w ofercie wykaże osoby posiadające następujące kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe: Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

   

  Ogłoszeni o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 27.04.2017r.

  Dół formularza

   

   

 • AD/ZP/38/17 | 13.04.2017 | 28.04.2017 - 11:02:08
  nieograniczony
  wszczęte

  UWAGA !!!

  28.04.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ

   

 • AD/ZP/40/17 | 27.04.2017 | 27.04.2017 - 13:59:11
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/34/17 | 19.04.2017 | 27.04.2017 - 07:39:10
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  27.04.2017 - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/36/17 | 14.04.2017 | 25.04.2017 - 14:21:10
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!

  25.04.2017 - Zamawiający opublikował SPROSTOWANIE Infgormacji z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

  24.04.2017 - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, jej treść znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamaiającego

  20.04.2017r - Zamwiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, których treść znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

  14.04.2017 r.- Zamawiajacy zmianę treści ogłoszenia. Niniejsze pismo znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

  AD/ZP/36/17                                                                                         Poznań, dnia  24.04.2017r.

   

                          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

   

  Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowych mebli hotelowych dla potrzeb Domu Studenckiego nr 4 Politechniki Poznańskiej

  PAKIET 1: tapczany, biurka, pomocniki

  PAKIET 2: krzesła, taborety

  (otwarcie ofert: 24.04.2017r.)

    

  Zamawiający na sfinansowanie całego zamówienia przeznaczył: 280 000,00 zł brutto

  z czego na:

  PAKIET 1                 210 000,00 zł brutto

  PAKIET 2                 70 000,00 zł brutto

  Do upływu terminu składania ofert złożono:

  PAKIET 1

  1.    TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

       ul. Ordona 2A

       01-237 Warszawa

  całkowita cena brutto: 296 017,95 zł      

  cena brutto 1 tapczanu: 1 152,51 zł

  cena brutto 1 biurka: 660,51 zł

  cena brutto 1 pomocnika: 517,83 zł

  okres gwarancji: 5 lat

  czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia od momentu zgłoszenia szkody: do 24 godzin

  czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia: do 7 dni roboczych

  termin dostawy:  przez okres 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (zgodnie

  z warunkami SIWZ)

  warunki płatności: 21 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

  2.    IMPEX TRADE Sp. z o.o.

  ul. Bytkowska 1B

  40-955 Katowice

  całkowita cena brutto: 146 212,50       

  cena brutto 1 tapczanu: 639,60 zł

  cena brutto 1 biurka: 175,89 zł

  cena brutto 1 pomocnika: 335,79 zł

  okres gwarancji: 5 lat

  czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia od momentu zgłoszenia szkody: do 24 godzin

  czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia: do 7 dni roboczych

  termin dostawy:  przez okres 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (zgodnie

  z warunkami SIWZ)

  warunki płatności: 21 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

  3.    PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU

  MEBLARSKIEGO I BUDOWNICTWA

  ul. Bydgoska 1

  89-120 Potulice

  całkowita cena brutto: 195 262,50 zł      

  cena brutto 1 tapczanu: 774,90 zł

  cena brutto 1 biurka: 246,00 zł

  cena brutto 1 pomocnika: 516,60 zł

  okres gwarancji: 5 lat

  czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia od momentu zgłoszenia szkody: do 24 godzin

  czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia: do 7 dni roboczych

  termin dostawy:  przez okres 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (zgodnie

  z warunkami SIWZ)

  warunki płatności: 21 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

  4.    P.U.P. MEBLOSTAL

  Michał Baczewicz

  ul. Traugutta 56

  83-200 Starogard Gdański

  całkowita cena brutto: 134 653,02 zł      

  cena brutto 1 tapczanu: 644,52 zł

  cena brutto 1 biurka: 127,92 zł

  cena brutto 1 pomocnika: 287,82 zł

  okres gwarancji: 5 lat

  czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia od momentu zgłoszenia szkody: 24 godziny

  czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia: 7 dni roboczych

  termin dostawy:  przez okres 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (zgodnie

  z warunkami SIWZ)

  warunki płatności: 21 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

  PAKIET 2

  1.    TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

       ul. Ordona 2A

       01-237 Warszawa

  całkowita cena brutto: 54 673,50         

  cena brutto 1 taboretu: 247,23 zł

  cena brutto 1 krzesła: 183,27

  okres gwarancji: 5 lat

  czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia od momentu zgłoszenia szkody: do 24 godzin

  czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia: do 7 dni roboczych

  termin dostawy:  przez okres 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (zgodnie

  z warunkami SIWZ)

  warunki płatności: 21 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

   

   

  2.    IMPEX TRADE Sp. z o.o.

  ul. Bytkowska 1B

  40-955 Katowice

  całkowita cena brutto: 37 490,40 zł        

  cena brutto 1 taboretu: 92,25 zł

  cena brutto 1 krzesła: 202,95 zł

  okres gwarancji: 5 lat

  czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia od momentu zgłoszenia szkody: do 24 godzin

  czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia: do 7 dni roboczych

  termin dostawy:  przez okres 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (zgodnie

  z warunkami SIWZ)

  warunki płatności: 21 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

  3.    PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU

  MEBLARSKIEGO I BUDOWNICTWA

  ul. Bydgoska 1

  89-120 Potulice

  całkowita cena brutto: 49 987,20 zł        

  cena brutto 1 taboretu: 123,00 zł

  cena brutto 1 krzesła: 270,60 zł

  okres gwarancji: 5 lat

  czas reakcji na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia od momentu zgłoszenia szkody: do 24 godzin

  czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia: do 7 dni roboczych

  termin dostawy:  przez okres 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (zgodnie

  z warunkami SIWZ)

  warunki płatności: 21 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

   

  AD/ZP/36/17                                                                                         Poznań, dnia  25.04.2017r.

   

  SPROSTOWANIE

                          INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

                          W ZAKRESIE CENY CAŁKOWITEJ

                          OFERTY NR 2 (PAKIET 1)

   

   

   

  PAKIET 1

   

  2.    IMPEX TRADE Sp. z o.o.

  ul. Bytkowska 1B

  40-955 Katowice

   

  PRAWIDŁOWA CENA TO:

   

  całkowita cena brutto: 146 212,56       

   

   

 • AD/ZP/35/17 | 13.04.2017 | 25.04.2017 - 10:31:53
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!

  25.04.2017 - Zamawiający opublikował SPROSTOWANIE Informacji z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

  24.04.2017 - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, jej treść znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamaiającego

  19.04.2017 - Zamawiajacy zamieścił zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu . Niniejsze pisma znajdują się w załącznikach, które należy pobrać i zapoznać sie z ich treścią.

  Niniejsze zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty pod rygorem odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

  18.04.2017 r.- Zamawiajacy zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejsze pismo znajduje się w załączniku, który należy pobrać i zapoznać sie z zjego treścią.

  AD/ZP/35/17                                                                   Poznań, dnia  24.04.2017r.

   

                          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę gazów technicznych na okres 24 miesięcy oraz dzierżawa butli gazowych na okres 36 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 2 części (pakiety).

   

    

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył:

  Pakiet 1: gazy techniczne, specjalne i azot ciekły.                  430 500,00 zł brutto

  Pakiet 2: mieszanki kalibracyjne                                                   7 380,00 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert złożono:

  1)            KONSORCJUM z siedzibą w Warszawie, w składzie:

                  1.            Air Products sp. z o.o., ul. 17 stycznia 48

                                 02-146 Warszawa- jako LIDER KONSORCJUM

                  2.            SANGAZ Piotr Gawinecki, ul. Polna nr 3

                                 87-80 Włocławek – jako UCZESTNIK KONSORCJUM

  PAKIET I:

  Cena netto:                          228 552,10 zł

  Cena brutto:                        281 119,12 zł

  Termin dostawy:                 do 48 godzin

   

  Dzierżawa butli gazowej (ok. 200szt/m-c)

  Stawka brutto za 1 butlo dzień:                                    0,86 zł brutto – za 1 butlę/1 dzień

  Zamawiający za dzierżawę butli gazowych zapłaci

  nie więcej niż 0,70 netto tj.

  0,86 brutto za 1 butlo dzień            

  PAKIET II:

  Cena netto:                          4 485,40 zł

  Cena brutto:                        5 517,05 zł

  Termin dostawy:                 do 7 tygodni

   

  Dzierżawa butli gazowej (ok. 3 szt/m-c)

  Stawka brutto za 1 butlo dzień:                                    0,86 zł brutto – za 1 butlę/1 dzień

  Zamawiający za dzierżawę butli gazowych zapłaci

  nie więcej niż 0,70 netto tj.

  0,86 brutto za 1 butlo dzień            

   

  2)            Air Liquide Polska Sp. z o.o.

                  Ul. Jasnogórska 9

                  31-358 Kraków

  PAKIET II:

  Cena netto:                          4 500,00 zł

  Cena brutto:                        5 535,00 zł

  Termin dostawy:                 4 tygodnie

   

  Dzierżawa butli gazowej (ok. 3 szt/m-c)

  Stawka brutto za 1 butlo dzień:                                    0,62 zł/butlę/dzień

  Zamawiający za dzierżawę butli gazowych zapłaci

  nie więcej niż 0,70 netto tj.

  0,86 brutto za 1 butlo dzień            

   

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie

   

  AD/ZP/35/17                                                                 Poznań, dnia  25.04.2017r.

   

                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  SPROSTOWANIE

   

  Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę gazów technicznych na okres 24 miesięcy oraz dzierżawa butli gazowych na okres 36 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 2 części (pakiety).

   

    Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył:

  Pakiet 1: gazy techniczne, specjalne i azot ciekły.                  430 500,00 zł brutto

  Pakiet 2: mieszanki kalibracyjne                                                   7 380,00 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert złożono:

  PAKIET I

   

  1)            KONSORCJUM z siedzibą w Warszawie, w składzie:

                  1.            Air Products sp. z o.o., ul. 17 stycznia 48

                                  02-146 Warszawa- jako LIDER KONSORCJUM

                  2.            SANGAZ Piotr Gawinecki, ul. Polna nr 3

                                 87-80 Włocławek – jako UCZESTNIK KONSORCJUM

  Cena netto:          228 552,10 zł

  Cena brutto:        281 119,12 zł

  Termin dostawy: do 48 godzin

   

  Dzierżawa butli gazowej (ok. 200szt/m-c)

  Stawka brutto za 1 butlo dzień:                                    0,86 zł brutto – za 1 butlę/1 dzień

  Zamawiający za dzierżawę butli gazowych zapłaci

  nie więcej niż 0,70 netto tj.

  0,86 brutto za 1 butlo dzień            

  PAKIET II:

   

  1)            Air Products sp. z o.o.

                  Ul. 17 Stycznia 48

                  02-146 Warszawa

  Cena netto:                          4 485,40 zł

  Cena brutto:                        5 517,05 zł

  Termin dostawy:                do 7 tygodni

   

  Dzierżawa butli gazowej (ok. 3 szt/m-c)

  Stawka brutto za 1 butlo dzień:                                    0,86 zł brutto – za 1 butlę/1 dzień

  Zamawiający za dzierżawę butli gazowych zapłaci

  nie więcej niż 0,70 netto tj.

  0,86 brutto za 1 butlo dzień            

   

  2)            Air Liquide Polska Sp. z o.o.

                  Ul. Jasnogórska 9

                  31-358 Kraków

  Cena netto:                          4 500,00 zł

  Cena brutto:                        5 535,00 zł

  Termin dostawy:                4 tygodnie

   

  Dzierżawa butli gazowej (ok. 3 szt/m-c)

  Stawka brutto za 1 butlo dzień:                                    0,62 zł/butlę/dzień

  Zamawiający za dzierżawę butli gazowych zapłaci

  nie więcej niż 0,70 netto tj.

  0,86 brutto za 1 butlo dzień            

 • AD/ZP/37/17 | 14.04.2017 | 24.04.2017 - 14:31:02
  nieograniczony
  wszczęte

  UWAGA!

  20.04.2017 - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, których treść znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiajacego.


  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

   

  AD/ZP/37/17                                                                                         Poznań, dnia  24.04.2017r.

   

                          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowych maszyn sprzątających dla Politechniki Poznańskiej (otwarcie ofert: 24.04.2017r.)

    

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył: 95 000,00 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert złożono:

  1.    BIURO HANDLOWE „BAS"

       Sławomir Ciszewski

  ul. Królewiecka 195

  82-300 Elbląg

  całkowita cena brutto: 82 600,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 1: 12 400,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 2: 10 700,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 3: 8 100,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 4: 26 600,00 zł

  okres gwarancji dla urządzeń zasilanych sieciowo: 36 miesięcy

  okres gwarancji dla urządzeń zasilanych akumulatorowo: 18 miesięcy

  czas reakcji serwisu od momentu przyjęcia informacji o awarii: do 24 godzin

  czas naprawy od momentu rozpoznania usterki przez serwis: do 24 godzin

  termin dostawy:  do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy (zgodnie z warunkami SIWZ)

  warunki płatności: 14 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

  2.    AGAPIT Sp. z o.o. Sp.K.

  ul. M. Zientary-Malewskiej 26

  10-302 Olsztyn

  całkowita cena brutto: 15 750,00 x 3 = 47 250,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 1: 15 750,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 2: brak danych

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 3: brak danych

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 4: brak danych

  okres gwarancji dla urządzeń zasilanych sieciowo: brak danych

  okres gwarancji dla urządzeń zasilanych akumulatorowo: 18 miesięcy

  czas reakcji serwisu od momentu przyjęcia informacji o awarii: do 24 godzin

  czas naprawy od momentu rozpoznania usterki przez serwis: do 24 godzin

  termin dostawy:  do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy (zgodnie z warunkami SIWZ)

  warunki płatności: 14 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

   

   

   

  3.    ALANDIL

       Jerzy Adamczak

  ul. Kamiennogórska 22

  60-179 Poznań

  całkowita cena brutto: 83 507,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 1: 14 142,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 2: 7 638,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 3: 7 626,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 4: 25 817,00 zł

  okres gwarancji dla urządzeń zasilanych sieciowo: 36 miesięcy

  okres gwarancji dla urządzeń zasilanych akumulatorowo: 18 miesięcy

  czas reakcji serwisu od momentu przyjęcia informacji o awarii: do 24 godzin

  czas naprawy od momentu rozpoznania usterki przez serwis: do 24 godzin

  termin dostawy:  do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy (zgodnie z warunkami SIWZ)

  warunki płatności: 14 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

  4.    OVERCLEAN

       Małgorzata Jakubowska

  ul. Swoboda 43

  60-389 Poznań

  całkowita cena brutto: 83 517,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 1: 14 145,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 2: 7 626,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 3: 7 626,00 zł

  cena brutto za 1 szt. maszyny sprzątającej z poz. 4: 25 830,00 zł

  okres gwarancji dla urządzeń zasilanych sieciowo: 36 miesięcy; wykonanie 6 co półrocznych

  bezpłatnych przeglądów technicznych

  okres gwarancji dla urządzeń zasilanych akumulatorowo: 18 miesięcy; wykonanie 3 co półrocznych bezpłatnych przeglądów technicznych

  czas reakcji serwisu od momentu przyjęcia informacji o awarii: do 24 godzin

  czas naprawy od momentu rozpoznania usterki przez serwis: do 24 godzin

  termin dostawy:  do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy (zgodnie z warunkami SIWZ)

  warunki płatności: 14 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

   

   

   

   

  OŚWIADCZENIE

  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

  Niniejszym oświadczam(y), że*:

   

  □      nie należę(ymy) do grupy kapitałowej

  □      należę(ymy) do grupy kapitałowej...........................................................

  (określić jakiej)

   

  L.p.

  Lista podmiotów należących do wyżej wymienionej grupy kapitałowej:

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  6.

   

  7.

   

  8.

   

  9.

   

  10.

   

  11.

   

  12.

   

  13.

   

  14.

   

  15.

   

   

  *właściwe zaznaczyć

                                                                                                                               ................................

                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

   

   

 • AD/ZP/30/2017 | 13.04.2017 | 21.04.2017 - 11:37:29
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

   

  AD/ZP/30/17                                                                                                                     Poznań, dnia  21.04.2017r

   

  Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

   

  Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia technicznego oraz dostępu do aktualizacji oprogramowania zapory sieciowej wykorzystywanego przez Politechnikę Poznańską w okresie od 01-06-2017 do 31-05-2018.

   (Otwarcie ofert dnia: 21.04.2017 r.).

   

   

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 160 000,00 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert złożono:

   

  1.      Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   

  Cena brutto:      287 350,14      zł

  Termin płatności:       28     dni kalendarzowych

  Termin wykonania:      5       dni kalendarzowych

   

   

  2.      Ventus Communications Sp. z o.o., ul. Swoboda 12, 60-391 Pozanń

   

  Cena brutto:       149 401,95       zł

  Termin płatności:    28      dni kalendarzowych

  Termin wykonania:   5        dni kalendarzowych

   

   

  3          Koma Nord Sp. z o.o. , ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

   

  Cena brutto:    307 118,70        zł

  Termin płatności:      28      dni kalendarzowych

  Termin wykonania:      5        dni kalendarzowych

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

   

   

 • AD/ZP/6/2017 | 15.03.2017 | 20.04.2017 - 13:02:34
  nieograniczony
  wszczęte

  UWAGA:
  22.03.2017r. - Zamawiający opublikował odpowiedzi na wniesione zapytania oraz dokonał zmiany treści SIWZ Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA:
  16.03.2017r. - Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ [dodanie do Specyfikacji Technicznej w Pakiecie nr 1 (Załącznik B1) załącznika nr: 47 oraz w Pakiecie nr 2 (Załącznik B2) załączników nr: 42 i 43]. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

   

  AD/ZP/6/17                                                                                                                       Poznań, dnia  20.04.2017r.

   

  Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

   

  Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (Otwarcie ofert dnia:   20.04.2017 r.).

   

   

  PAKIET NR 1

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył: 216 630,06 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

   

  1.      Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto:  202 690,00  zł

   Cena brutto: 249 308,70zł

  W tym odwrócony vat :  16 987,11 zł

  Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

  Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

   

  2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

   Cena netto:   196 009,00   zł

   Cena brutto:  241 091,07    zł

   W tym odwrócony vat :  16 623,02        zł

   Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
  Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

   

  PAKIET NR 2

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

   532 318,17 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

   

  1. Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto:   437 959,00  zł

   Cena brutto:   538 689,57zł

  Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

  Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

   

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

   Cena netto:   451 357,00   zł

   Cena brutto:    555 169,11  zł

  Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
  Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

   

   

 • AD/ZP/21/17 | 27.02.2017 | 19.04.2017 - 13:09:28
  nieograniczony
  wszczęte

  UWAGA!

  31.03.2017 - w dniu dzisiejszym Zamawiajacy zamieścił zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą Terminu składania i otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego - zmienione załączniki do PAKIETU 1 (załącznik D, E, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 6, załącznik 8)

   

   

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w następujących częściach:

  Pakiet I- sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania

  Pakiet II sprzedaż i dostawa bezzałogowych statków powietrznych wraz z instruktażem, narzędzi i elektronarzędzi oraz elementów wyposażenia magazynowego.

   

   

    Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, dokonuje zmiany treści  SIWZ poprzez  zmianę  załączników do Pakietu I:   - zał. 1, 2, 6, 8, D, E:

   

  Jednocześnie zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wpłaty wadium do dnia   19.04.2017r. do godz. 10.30.

  Otwarcie ofert nastąpi    19.04.2017r. o godz. 11.00.

   

   

     Niniejsze postanowienia są wiążące dla Wykonawców w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty pod rygorem odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

   

  UWAGA!

  04.04.2017 r. - Zamawiajacy zamieścił pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą treści SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy poprać i zapoznać się z jego treścią.

  AD/ZP/21/17                                                                                                                                      Poznań, 19.04.2017 r.

   

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 1 dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w następujących częściach:

  Pakiet I- sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania

  Pakiet II sprzedaż i dostawa bezzałogowych statków powietrznych wraz z instruktażem, narzędzi i elektronarzędzi oraz elementów wyposażenia magazynowego.

   

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył:

  Pakiet  I

    452 271,13zł brutto

  Pakiet II

  215 384,62zł  brutto

   

  Do upływu terminu składania ofertę złożyły następujące firmy:

  1.       VOL Sp z o.o. Sp.K.

  ul. Dąbrowskiego 553,

  60-451 Poznań

  Cena netto: 396 082,00zł,

  Cena brutto: 487 180,86zł,

  Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

  Gwarancja (dotyczy dodatkowego okresu gwarancji dla produktów wymienionych w kryterium nr 1)        

  TAK -  24 miesiące (łącznie 36 miesięcy)

   

  Sprzęt zastępczy (dotyczy produktów wymienionych w kryterium nr 2)               -             NIE

   

  Czas realizacji zamówienia (kryterium nr 3) - do 40 dni (skrócenie czasu realizacji zamówienia o 10 dni)

   

  Instruktaż 1 (kryterium nr 4)                            tak

   

  Instruktaż 2 (kryterium nr 5)                            tak

   

  Instruktaż 3 (kryterium nr 6)                        tak

   

  Instruktaż 4 (kryterium nr 7)                            nie

   

  Instruktaż 5 (kryterium nr 8)                            tak

   

  Pamięć RAM dla zestawu komputerowego, opisanego w karcie produktu M/P1.1/S01/1 (kryterium nr 9)   32 GB

   

  Pamięć RAM dla zestawu komputerowego, opisanego w karcie produktu M/P1.1/S01/3 (kryterium nr 9)   16 GB

   

   

   

   

   

   

  Pakiet II

  1. aeroMind s.c. J.Siekierczak, K.Nowak

     61-141 Poznań

     Ul. Kórnicka 30

     Siedziba ul. Polanowska 87

     60-454 Poznań

  Cena netto:  185 096,00zł,

  Cena brutto:  227 668,08zł,

   

  Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

  Gwarancja (dotyczy dodatkowego okresu gwarancji na produkty wymienione w kryterium nr 1)  0 miesięcy (łącznie 24 miesiące)

  Sprzęt zastępczy (dotyczy produktów wymienionych w kryterium nr 2)               nie

  Czas realizacji zamówienia (kryterium nr 3)                 do 30 dni (skrócenie czasu realizacji zamówienia o 20 dni)

  Dodatkowe akumulatory (kryterium nr 4)                     nie

  Instruktaż rozszerzony (kryterium nr 5)                        tak

   

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

 • AD/ZP/20/17 | 28.02.2017 | 06.04.2017 - 14:43:47
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  AD/ZP/20/17                                                                                                

  Poznań, 03.04.2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriach, w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Otwarcie odbyło się dnia 03.04.2017 r.

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył  181 529,00 zł brutto.

  Zestawienie ofert

   

  Do upływu terminu składania ofert złożono oferty:

  1.      PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W POZNANIU S.A.,

  ul. Stanisława Matyi 1,

  61-586 Poznań

  Cena brutto za 1 km:     12,45 zł,

  Całkowita cena brutto:  207 955,08 zł,

  Termin wykonania: zgodnie z SIWZ- okres 12 miesięcy z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia 2017 roku.

  Okres gwarancji:   nie dotyczy

  Warunki płatności: zgodnie z SIWZ- 21 dni kalendarzowych, licząc od daty dostarczenia faktury wraz miesięcznym zestawieniem protokołów zdawczo-odbiorczych z wykonanych usług zatwierdzonym przez Zamawiającego.

  Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

  Czy Wykonawca zapewni minimum 1 pojazd dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych?      TAK

  Czy Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia tabor nie starszy niż 10 lat (dopisać zgodnie z warunkami jakie zostaną ustalone)?              TAK,                     Liczba pojazdów 4.

  Czy Wykonawca zapewni minimum 4 pojazdy posiadające luki bagażowe?       TAK

  Czy Wykonawca zapewni co najmniej 1 pojazd posiadający co najmniej 56 miejsc siedzących?   TAK

  2.      PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE S.A.,

  ul. Zakładowa 4,

  62-510 Konin

  Cena brutto za 1 km:     11,00 zł,

  Całkowita cena brutto:  183 700,00 zł,

  Termin wykonania: zgodnie z SIWZ- okres 12 miesięcy z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia 2017 roku.

  Okres gwarancji:   nie dotyczy

  Warunki płatności: zgodnie z SIWZ- 21 dni kalendarzowych, licząc od daty dostarczenia faktury wraz miesięcznym zestawieniem protokołów zdawczo-odbiorczych z wykonanych usług zatwierdzonym przez Zamawiającego.

  Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

  Czy Wykonawca zapewni minimum 1 pojazd dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych?      TAK

  Czy Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia tabor nie starszy niż 10 lat (dopisać zgodnie z warunkami jakie zostaną ustalone)?              TAK,                    Liczba pojazdów 11.

  Czy Wykonawca zapewni minimum 4 pojazdy posiadające luki bagażowe?       TAK

  Czy Wykonawca zapewni co najmniej 1 pojazd posiadający co najmniej 56 miejsc siedzących?   TAK

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ.

  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

   

 • AD/ZP/29/17 | 28.03.2017 | 03.04.2017 - 14:08:37
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/19/17 | 23.02.2017 | 21.03.2017 - 12:48:41
  nieograniczony
  wszczęte
 • AD/ZP/10/17 | 30.01.2017 | 14.02.2017 - 12:00:33
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

           AD/ZP/10/17                                                                                                         Poznań  14.02.2017r.

   

   

   

                                        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                          

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bieżące wykonywanie  drobnych robót dekarskich w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

   

  Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 122 789,94zł brutto

  Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę:

  1. Zakład Ogólnobudowlany

      Michał Sowiak, Józef Sowiak

      61-315 Poznań

      ul. Żurawicka 9

      Cena brutto           112 507,56zł

      Czas przystąpienia do wykonania robót  - 12 godzin

      Okres gwarancji - 36 miesięcy

   

   

 • AD/ZP/65/16 | 09.11.2016 | 22.11.2016 - 13:31:03
  nieograniczony
  wszczęte
 • AD/ZP/53/16 | 04.10.2016 | 04.10.2016 - 22:36:21
  nieograniczony
  wszczęte
Studenckie Radio Afera Politechniki Poznańskiej. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany.