Postępowania nierozstrzygnięte

 • AD/ZP/73/16 | 28.12.2016 | 12.01.2017 - 12:14:51
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!

  03.01.2017 r. – Zamawiający opublikował Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z informacją o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego.

  UWAGA!

  09.01.2017 r. – Zamawiający opublikował Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego.

  AD/ZP/73/16                                                                                                 Poznań  12.01.2017r.

   

   

                                        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                             

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę stałej konserwacji dźwigów osobowych zgodnie z wymaganiami UDT, usługi pogotowia awaryjnego wraz z pełnieniem dyżurów w okresie 3 lat,

  w zakresie usuwania i zabezpieczania awarii dla 24 dźwigów zainstalowanych w obiektach Politechniki Poznańskiej podzielonych na pakiety:

       PAKIET  I           

       PAKIET  II

       PAKIET  III        

       PAKIET  IV

   

   

  Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę:

  PAKIET I –  79 704,00zł brutto

  PAKIET II – 92 988,00zł brutto

  PAKIET III – 132 840,00zł brutto

  PAKIET IV – 13 284,00zł brutto

   

  Zestawienie ofert Pakiet I

  1 Polska Grupa Dźwigowa Sp. z o.o.

      61-321 Poznań

     ul. Jarosławska 17E

  Cena brutto          35 866,80zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię – do 30 minut

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  2. Schindler Polska Sp. z o.o.

  02-676 Warszawa

  Ul. Postępu 12A

  Cena brutto          1 321,02zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  30 minut

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  3. ZEDEX Spółka Jawna R.Janc, B.Jankowiak

  60-418 Poznań,

  ul. Chodzieska 11

  Cena brutto          61 327,80zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  4. Elektromechanika dźwigowa  Jacek Raczkowski

      61-315 Poznań

      Ul. Leżajska 9

  Cena brutto          41 844,60zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  5. R & S WIND” sp.z o.o.

      62-002 Suchy Las

      Ul. Szkolna 96

  Cena brutto          33 652,80zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 12 miesięcy

   

  6. ZID-Service Sp. zo.o.

  00-810 Warszawa 29

  Ul. Srebrna 6

  Cena brutto          66 273,12zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 2 lata

   

  7. ThyssanKrupp Elevator sp zo.o.

  02-222 Warszawa

  Al. Jerozolimskie 179

  Cena brutto         25 239,60zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  Zestawienie ofert Pakiet II

   

  1. Polska Grupa Dźwigowa Sp. z o.o.

      61-321 Poznań

     ul. Jarosławska 17E

  Cena brutto          35 645,40zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię – do 30 minut

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  2.  Schindler Polska Sp. z o.o.

  02-676 Warszawa

  Ul. Postępu 12A

  Cena brutto          1 368,99zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  30 minut

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  3.ZEDEX Spółka Jawna R.Janc, B.Jankowiak

  60-418 Poznań,

  ul. Chodzieska 11

  Cena brutto          64 434,80zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  4. R & S WIND” sp.z o.o.

      62-002 Suchy Las

      Ul. Szkolna 96

  Cena brutto         34 538,40zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 12 miesięcy

   

  5. ZID-Service Sp. zo.o.

  00-810 Warszawa 29

  Ul. Srebrna 6

  Cena brutto          77 318,64zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 2 lata

   

  6.  ThyssanKrupp Elevator sp zo.o.

  02-222 Warszawa

  Al. Jerozolimskie 179

  Cena brutto         27 453,60zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  Zestawienie ofert Pakiet III

   

  1. Polska Grupa Dźwigowa Sp. z o.o.

      61-321 Poznań

     ul. Jarosławska 17E

  Cena brutto         51 143,40zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię – do 30 minut

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  2.  Schindler Polska Sp. z o.o.

  02-676 Warszawa

  ul. Postępu 12A

  Cena brutto          1 992,60zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  30 minut

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  3.  R & S WIND” sp.z o.o.

      62-002 Suchy Las

      Ul. Szkolna 96

  Cena brutto          54 464,40zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 12 miesięcy

   

  4. ZID-Service Sp. zo.o.

  00-810 Warszawa 29

  Ul. Srebrna 6

  Cena brutto          110 455,20ł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 2 lata

   

  5. ThyssanKrupp Elevator sp zo.o.

  02-222 Warszawa

  Al. Jerozolimskie 179

  Cena brutto         38 523,60zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  Zestawienie ofert Pakiet IV

   

  1. Schindler Polska Sp. z o.o.

  02-676 Warszawa

  Ul. Postępu 12A

  Cena brutto         257,07zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  30 minut

  Okres gwarancji – 36 miesięcy

   

  2. ZID-Service Sp. zo.o.

  00-810 Warszawa 29

  Ul. Srebrna 6

  Cena brutto          11 045,52zł

  Czas reakcji na zgłoszoną awarię –  1 godzina

  Okres gwarancji – 2 lata

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ.

  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

   

 • AD/ZP/1/2017 | 11.01.2017 | 11.01.2017 - 12:43:11
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/75/16 | 20.12.2016 | 02.01.2017 - 11:30:59
  nieograniczony
  wszczęte

  UWAGA !!!

  02.01.2017 - Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

 • AD/ZP/70/16 | 15.12.2016 | 27.12.2016 - 10:26:30
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!

  19.12.2016 r. – Zamawiający opublikował zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zmiany znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego.

   

  AD/ZP/70/16                                                                                               

  Poznań, 27.12.2016 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  Dotyczy: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 części (pakietów).

  Otwarcie OFERT odbyło się w dniu: 23.12.2016 r.
  Zamawiający na sfinansowanie całości zamówienia przeznaczył  144 500,85 zł netto.

  Zestawienie OFERT

   

  Pakiet 1

  Zamawiający na sfinansowanie Pakietu 1 przeznaczył  25 882,97 zł netto.

  Do upływu terminu składania ofert złożone zostały oferty:

  1.      EBSCO Sp. z o.o.

  ul. Krakowskie Przedmieście 79,

  00-079 Warszawa

  Cena netto Pakietu nr 1:   28 215,35 zł,

  Cena brutto Pakietu nr 1: 34 704,88 zł,

  Termin wykonania: zgodnie z SIWZ- 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy,

  Okres gwarancji:   zgodnie z SIWZ- usunięcie czasowego braku dostępu nie później niż w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia,

  Warunki płatności: zgodnie z SIWZ- maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

  Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku angielskim:                       TAK

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku polskim i w języku angielskim:   NIE

   

   

  Pakiet 2

  Zamawiający na sfinansowanie Pakietu 2 przeznaczył  5 595,93 zł netto.

  Do upływu terminu składania ofert złożone zostały oferty:

  1.      ABE-IPS Sp. z o.o.

  ul. Grzybowska 37A,

  00-855 Warszawa

  Cena netto Pakietu nr 2:   5 781,00 zł,

  Cena brutto Pakietu nr 2: 7 110,63 zł,

  Termin wykonania: zgodnie z SIWZ- 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy,

  Okres gwarancji:   zgodnie z SIWZ- usunięcie czasowego braku dostępu nie później niż w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia,

  Warunki płatności: zgodnie z SIWZ- maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

  Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku angielskim:                       TAK

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku polskim i w języku angielskim:   NIE

   

   

  Pakiet 3

  Zamawiający na sfinansowanie Pakietu 3 przeznaczył  28 451,22 zł netto.

  Do upływu terminu składania ofert złożone zostały oferty:

  1.      ABE-IPS Sp. z o.o.

  ul. Grzybowska 37A,

  00-855 Warszawa

  Cena netto Pakietu nr 3:   31 534,00 zł,

  Cena brutto Pakietu nr 3: 38 786,82 zł,

  Termin wykonania: zgodnie z SIWZ- 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy,

  Okres gwarancji:   zgodnie z SIWZ- usunięcie czasowego braku dostępu nie później niż w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia,

  Warunki płatności: zgodnie z SIWZ- maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

  Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku angielskim:                       TAK

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku polskim i w języku angielskim:   NIE

   

   

  Pakiet 4

  Zamawiający na sfinansowanie Pakietu 4 przeznaczył  25 065,85 zł netto.

  Do upływu terminu składania ofert złożone zostały oferty:

  1.      SOFTBOOKS S.C., Grażyna Górska-Janik, Fabian Sojka

  ul. Pszona 3/69,

  31-462 Kraków

  Cena brutto Pakietu nr 4: 34 710,60 zł,

  Cena netto Pakietu nr 4:   28 220,00 zł,

  Termin wykonania: zgodnie z SIWZ- 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy,

  Okres gwarancji:   zgodnie z SIWZ- usunięcie czasowego braku dostępu nie później niż w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia,

  Warunki płatności: zgodnie z SIWZ- maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

  Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku angielskim:                        TAK

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku polskim i w języku angielskim:   NIE

  2.      ABE-IPS Sp. z o.o.

  ul. Grzybowska 37A,

  00-855 Warszawa

  Cena netto Pakietu nr 4:   27 310,00 zł,

  Cena brutto Pakietu nr 4: 33 591,30 zł,

  Termin wykonania: zgodnie z SIWZ- 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy,

  Okres gwarancji:   zgodnie z SIWZ- usunięcie czasowego braku dostępu nie później niż w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia,

  Warunki płatności: zgodnie z SIWZ- maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

  Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku angielskim:                       TAK

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku polskim i w języku angielskim:   NIE

   

   

  Pakiet 5

  Zamawiający na sfinansowanie Pakietu 5 przeznaczył  59 504,88 zł netto.

  Do upływu terminu składania ofert złożone zostały oferty:

  1.      Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,

  ul. G. Daimlera 2,

  02-460 Warszawa

  Cena brutto Pakietu nr 5: 91 391,52 zł,

  Cena netto Pakietu nr 5:   74 302,05 zł,

  Termin wykonania: zgodnie z SIWZ- 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy,

  Okres gwarancji:   zgodnie z SIWZ- usunięcie czasowego braku dostępu nie później niż w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia,

  Warunki płatności: zgodnie z SIWZ- maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

  Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku angielskim:                        TAK

  Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku polskim i w języku angielskim:   TAK

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 2.12 E) SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

   

 • AD/ZP/65/16 | 09.11.2016 | 22.11.2016 - 12:31:03
  nieograniczony
  wszczęte
 • AD/ZP/53/16 | 04.10.2016 | 04.10.2016 - 21:36:21
  nieograniczony
  wszczęte
Studenckie Radio Afera Politechniki Poznańskiej. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany.